Pomiń i przejdź do treści
ubezpieczenia rolnicze lato ubezpieczenia rolnicze lato

Ubezpieczenia rolne lato

Ubezpieczane uprawy

pszenica ubezpieczenie

Zboża ozime i jare

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
Ogień
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: ziarno

Uprawy:

 • pszenica
 • pszenżyto
 • jęczmień
 • żyto
 • inne
Poproś o ofertę
W ramach produktu Secufarm® oferowanych przez VH Polska możesz ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych i jarych korzystając z dopłat z budżetu państwa sięgających 65%. W sezonie wiosennym 2024 rolnicy mogą ubezpieczyć żyto, pszenicę, pszenżyto oraz jęczmień od gradu, przymrozków wiosennych, huraganu czy ognia. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność już od 8% ubytku plonie na polu lub jego części do 100% sumy ubezpieczenia, bez udziałów własnych. Okres ochrony w przypadku szkody z tytułu przymrozków wiosennych może trwać od 15 kwietnia do 30 czerwca. Za straty spowodowane wyleganiem w wyniku deszczu nawalnego bądź huraganu odpowiedzialność wynosi 15 % dla szkód powstałych w stadiach od 60 do 85 BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej). W ramach ryzyka deszczy nawalnych, ubezpieczenie obejmuje również zastoiska wodne.
ubezpieczenie kukurydzy

Kukurydza

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
Ogień
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: ziarno lub masa zielona

Uprawy:

 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • kukurydza na biogaz
 • sorgo
Poproś o ofertę
Rolnicy chcący ubezpieczyć kukurydzę na ziarno, kiszonkę czy biogaz w sezonie wiosennym 2024 mogą skorzystać z pakietów ochrony oferowanych przez VH Polska w ramach produktu Secufarm®. Zakres ubezpieczenia jakim objęte mogą być uprawy kukurydzy oferowany jest w pakietach na które składają się takie ryzyka jak przymrozki wiosenne, huragan, grad, deszcz nawalny czy ogień. Dopłaty do ubezpieczeń mogą sięgać 65% składki. Po wykupieniu klauzuli szczególnej odpowiedzialność ubezpieczyciela może rozpoczynać się od 8% ubytku w plonie.
ubezpieczenia rolne lato

Rośliny oleiste ozime i jare

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
Ogień
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: nasiona

Uprawy:

 • rzepak
 • rzepik
 • soja
 • słonecznik
Poproś o ofertę
W ramach produktu Secufarm® oferowanych przez VH Polska możesz ubezpieczyć rzepak korzystając z dofinansowania składki ubezpieczenia z budżetu państwowego w wysokości do 65%. W sezonie wiosennym w roku 2024 ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte uprawy rzepaku i rzepiku od takich ryzyk jak przymrozki wiosenne, grad, huragan czy ogień. Odpowiedzialność za szkody może rozpocząć się już od 8% ubytku w plonie, pod warunkiem wykupienia dodatkowej klauzuli. Okres ochrony w przypadku ryzyka przymrozków wiosennych trwa od 15 kwietnia do 30 czerwca natomiast w przypadku pozostałych ryzyk trwa do zbiorów, nie dłużej jednak niż do 15 listopada. W zależności od wybranych ryzyk odszkodowanie może wynosić 15 lub 25% sumy ubezpieczenia (odszkodowanie ryczałtowe) w przypadku ujemnych skutków przezimowania aż do 100% sumy ubezpieczenia w przypadku szkód spowodowanych gradem, deszczem nawalnym czy huraganem.
ubezpieczenie roślin strączkowych

Rośliny strączkowe

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
Ogień
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: nasiona

Uprawy:

 • łubin
 • bobik
 • wyka
 • mieszanki strączkowe
 • inne
Poproś o ofertę
Ubezpieczenie takich upraw roślin strączkowych jak łubin, bobik czy wyka w ramach produktu Secufarm ® w sezonie wiosennym 2024 może obejmować takie ryzyka jak huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne czy ogień. W ryzyku przymrozków wiosennych ubezpieczenie rozpoczyna się podobnie jak w przypadku pozostałych ryzyk po upływie 14 dni karencji, jednak nie wcześniej niż 15 kwietnia. Koniec odpowiedzialności ubezpieczyciela ma miejsce z chwilą zbiorów, nie później jednak niż 15 września dla ryzyka ognia i 15 listopada dla pozostałych ryzyk. Przedmiotem ubezpieczenia w roślinach strączkowych są nasiona. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność już od 8% ubytku plonie na polu lub jego części do 100% sumy ubezpieczenia, bez udziałów własnych.
ubezpieczenie buraków cukrowych

Buraki cukrowe

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: korzenie

Uprawy:

 • buraki cukrowe (z uwzględnieniem cukru)
 • buraki pastewne
Poproś o ofertę
W ramach ubezpieczenia buraków cukrowych rolnicy mogą wykupić polisę dla buraków pastewnych oraz buraków cukrowych, z uwzględnieniem zawartości cukru. Zakres produktu Secufarm® dedykowanego burakom cukrowym obejmuje grad, deszcz nawalny, huragan oraz przymrozki wiosenne. Dopłaty do ubezpieczeń mogą sięgać 65% składki. Przedmiotem ubezpieczenia jest plon główny rośliny, w przypadku buraków cukrowych są to korzenie. W przypadku wystąpienia takich ryzyk jak przymrozki, deszcze nawalne, grad, huragan rolnikowi przysługuje odszkodowanie ryczałtowe wynoszące 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do uszkodzenia plantacji doszło przed osiągnięciem przez rośliny fazy 09 BBCH (wydostanie się liścieni).
ubezpieczenie ziemniaków

Ziemniaki

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: bulwy

Uprawy:

 • ziemniaki konsumpcyjne
 • ziemniaki z przeznaczeniem na przetwórstwo (frytki, chipsy)
 • ziemniaki przemysłowe (z uwzględnieniem skrobii)
Poproś o ofertę
Przedmiotem ubezpieczenia w uprawie ziemniaka są bulwy. W ramach produktu Secufarm® w sezonie wiosennym 2024 ubezpieczeniem mogą być objęte ziemniaki konsumpcyjne, przemysłowe (z uwzględnieniem skrobi) oraz ziemniaki z przeznaczeniem na przetwórstwo (frytki, czipsy). Rolnicy mogą skorzystać z 65% dopłaty do składki w ubezpieczeniu takich ryzyk jak grad, huragan, deszcz nawalny czy przymrozki wiosenne.

Uprawy rolne

Ubezpieczone ryzyka Przymrozki wiosenne Grad Deszcz nawalny Huragan Ogień
Dopłata z budżetu państwa Tak Tak Tak Tak Nie
Początek ubezpieczenia Po 14 dniach karencji, ale nie wcześniej niż od 15 kwietnia Po 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczenia 30 czerwca Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada Z chwilą zbiorów, nie później jak do 15 września
Przedmiot ubezpieczenia Plon główny rośliny
Odpowiedzialność Już od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej) W przypadku spalenia uprawy 90% sumy ubezpieczenia
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożach n.d. n.d. 15% sumy ubezpieczenia za szkody, które powstały od 60 do 85 stadium BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej) n.d.
Udział własny Nie

Przymrozki wiosenne

Dopłata z budżetu państwa Tak
Początek ubezpieczeniaPo 14 dniach karencji, ale nie wcześniej niż od 15 kwietnia
Koniec ubezpieczenia30 czerwca
Przedmiot ubezpieczeniaPlon główny rośliny
OdpowiedzialnośćJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożachn.d.
udział własnyJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).

Grad

Dopłata z budżetu państwa Tak
Początek ubezpieczeniaPo 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczeniaZ chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada
Przedmiot ubezpieczeniaPlon główny rośliny
OdpowiedzialnośćJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożachn.d.
udział własnyJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).

Deszcz nawalny

Dopłata z budżetu państwa Tak
Początek ubezpieczeniaPo 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczeniaZ chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada
Przedmiot ubezpieczeniaPlon główny rośliny
OdpowiedzialnośćJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożach15% sumy ubezpieczenia za szkody, które powstały od 60 do 85 stadium BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej)
udział własnyJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).

Huragan

Dopłata z budżetu państwa Tak
Początek ubezpieczeniaPo 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczeniaZ chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada
Przedmiot ubezpieczeniaPlon główny rośliny
OdpowiedzialnośćJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożach15% sumy ubezpieczenia za szkody, które powstały od 60 do 85 stadium BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej)
udział własnyJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).

Ogień

Dopłata z budżetu państwa Nie
Początek ubezpieczeniaPo 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczeniaZ chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada
Przedmiot ubezpieczeniaPlon główny rośliny
OdpowiedzialnośćW przypadku spalenia uprawy 90% sumy ubezpieczenia.
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożachn.d.
udział własnyW przypadku spalenia uprawy 90% sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie od gradu
 • Ubezpieczenie od huraganu
 • Przymrozki wiosenne
 • Ubezpieczenie od deszczu nawalnego
 • Ubezpieczenie od ognia

Grad

Oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.

Symptomy: obicia, ścięcia, rozcięcia, zgięcia, złamania, popękania roślin lub ich części. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od gradu.

Huragan

Oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.

Symptomy: rośliny lub części roślin zostają wyrwane z korzeniami, złamane, potłuczone, połamane, zniszczone, popękane, pościerane, zmiażdżone lub obtłuczone. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od huraganu.

Przymrozki wiosenne

Oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części.

Symptomy: uszkodzenia tkanek w formie zamarznięcia lub pękania komórek, wskutek czego rośliny lub części roślin obumierają lub zostają uszkodzone w taki sposób, że nie wykształci się już z nich żaden plon, w szczególności żaden owoc lub rozwinie się z nich tylko plon ze śladami działania przymrozku wiosennego. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od przymrozków wiosennych.

Deszcz nawalny

Oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.

Symptomy: rośliny lub części roślin zostają bezpośrednio przez deszcz nawalny pozginane, połamane, popękane lub obtłuczone. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od deszczu nawalnego.

Ogień

Oznacza szkody na skutek działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

Symptomy: rośliny lub ich części zostają spalone, osmolone lub wykazują, jako skutek pożaru, uszkodzenia spowodowane sadzą lub dymem. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od ognia.

Ujemne skutki przezimowania

Oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin, lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części

Symptomy: wymarznięcia, wysmalenia, wyprzenia, wymoknięcia, wysadzanie roślin. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od ujemnych skutków przezimowania.

Sprawdź również

Sprawdź jakie jeszcze uprawy rolne ubezpieczamy

Dowiedz się więcej

Secufarm® Zima

Dowiedz się więcej

Ubezpieczane ryzyka

Dowiedz się więcej

Aktualności

Dowiedz się więcej

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych do umów zawartych od dnia 01.01.2024

OWU/VHPolska/2/2024

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych do umów zawartych do dnia 31.12.2023

0-035/Kl-Pl/11.02.2020

Pobierz

Ustandaryzowany dokument

Ubezpieczenie upraw rolnych

Pobierz

Folder informacyjny

Ubezpieczenie upraw rolnych

Pobierz

Wykaz upraw xlsx

Secufarm® Lato

Pobierz

Wykaz upraw pdf

Secufarm® Lato

Pobierz

Formularz zgłoszenia szkody

Edytowalny pdf

Pobierz

Statut Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Pobierz

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Pobierz