Pomiń i przejdź do treści
ubezpieczenia rolnicze lato> ubezpieczenia rolnicze lato

Ubezpieczenia rolne lato

Ubezpieczane uprawy

Zboża ozime i jare ubezpieczenia

Zboża ozime i jare

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
Ogień
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: ziarno

Uprawy:

 • pszenica
 • pszenżyto
 • jęczmień
 • żyto
 • inne
W ramach produktu Secufarm® oferowanych przez VH Polska możesz ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych i jarych korzystając z dopłat z budżetu państwa sięgających 65%. W sezonie wiosennym 2022 rolnicy mogą ubezpieczyć żyto, pszenicę, pszenżyto oraz jęczmień od gradu, przymrozków wiosennych, huraganu czy ognia. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność już od 8% ubytku plonie na polu lub jego części do 100% sumy ubezpieczenia, bez udziałów własnych. Okres ochrony w przypadku szkody z tytułu przymrozków wiosennych może trwać od 15 kwietnia do 30 czerwca. Za straty spowodowane wyleganiem w wyniku deszczu nawalnego bądź huraganu odpowiedzialność wynosi 15 % dla szkód powstałych w stadiach od 60 do 85 BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej). W ramach ryzyka deszczy nawalnych, ubezpieczenie obejmuje również zastoiska wodne.

Kukurydza

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
Ogień
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: ziarno lub masa zielona

Uprawy:

 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • kukurydza na biogaz
 • sorgo
Rolnicy chcący ubezpieczyć kukurydzę na ziarno, kiszonkę czy biogaz w sezonie wiosennym 2022 mogą skorzystać z pakietów ochrony oferowanych przez VH Polska w ramach produktu Secufarm®. Zakres ubezpieczenia jakim objęte mogą być uprawy kukurydzy oferowany jest w pakietach na które składają się takie ryzyka jak przymrozki wiosenne, huragan, grad, deszcz nawalny czy ogień. Dopłaty do ubezpieczeń mogą sięgać 65% składki. Po wykupieni klauzuli szczególnej odpowiedzialność ubezpieczyciela może rozpoczynać się od 8% ubytku w plonie.
Rośliny oleiste ozime i jare ubezpieczenia

Rośliny oleiste ozime i jare

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
Ogień
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: nasiona

Uprawy:

 • rzepak
 • rzepik
 • soja
 • słonecznik
W ramach produktu Secufarm® oferowanych przez VH Polska możesz ubezpieczyć rzepak korzystając z dofinansowania składki ubezpieczenia z budżetu państwowego w wysokości do 65%. W sezonie wiosennym w roku 2022 ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte uprawy rzepaku i rzepiku od takich ryzyk jak przymrozki wiosenne, grad, huragan czy ogień. Odpowiedzialność za szkody może rozpocząć się już od 8% ubytku w plonie, pod warunkiem wykupienia dodatkowej klauzuli. Okres ochrony w przypadku ryzyka przymrozków wiosennych trwa od 15 kwietnia do 30 czerwca natomiast w przypadku pozostałych ryzyk trwa do zbiorów, nie dłużej jednak niż do 15 listopada. W zależności od wybranych ryzyk odszkodowanie może wynosić 15 lub 25% sumy ubezpieczenia (odszkodowanie ryczałtowe) w przypadku ujemnych skutków przezimowania aż do 100% sumy ubezpieczenia w przypadku szkód spowodowanych gradem, deszczem nawalnym czy huraganem.

Rośliny strączkowe

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
Ogień
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: nasiona

Uprawy:

 • łubin
 • bobik
 • wyka
 • mieszanki strączkowe
 • inne
Ubezpieczenie takich upraw roślin strączkowych jak łubin, bobik czy wyka w ramach produktu Secufarm ® w sezonie wiosennym 2022 może obejmować takie ryzyka jak huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne czy ogień. W ryzyku przymrozków wiosennych ubezpieczenie rozpoczyna się podobnie jak w przypadku pozostałych ryzyk po upływie 14 dni karencji, jednak nie wcześniej niż 15 kwietnia. Koniec odpowiedzialności ubezpieczyciela ma miejsce z chwilą zbiorów, nie później jednak niż 15 września dla ryzyka ognia i 15 listopada dla pozostałych ryzyk. Przedmiotem ubezpieczenia w roślinach strączkowych są nasiona. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność już od 8% ubytku plonie na polu lub jego części do 100% sumy ubezpieczenia, bez udziałów własnych.
burak cukrowy ubezpieczenie

Buraki cukrowe

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: korzenie

Uprawy:

 • buraki cukrowe (z uwzględnieniem cukru)
 • buraki pastewne
W ramach ubezpieczenia buraków cukrowych rolnicy mogą wykupić polisę dla buraków pastewnych oraz buraków cukrowych, z uwzględnieniem zawartości cukru. Zakres produktu Secufarm® dedykowanego burakom cukrowym obejmuje grad, deszcz nawalny, huragan oraz przymrozki wiosenne. Dopłaty do ubezpieczeń mogą sięgać 65% składki. Przedmiotem ubezpieczenia jest plon główny rośliny, w przypadku buraków cukrowych są to korzenie. W przypadku wystąpienia takich ryzyk jak przymrozki, deszcze nawalne, grad, huragan rolnikowi przysługuje odszkodowanie ryczałtowe wynoszące 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do uszkodzenia plantacji doszło przed osiągnięciem przez rośliny fazy 09 BBCH (wydostanie się liścieni).
ubezpieczenie ziemniaków

Ziemniaki

Grad
Huragan
Deszcz nawalny
icon_ujemne_skutki_przezimowania Created with Sketch. Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: bulwy

Uprawy:

 • ziemniaki konsumpcyjne
 • ziemniaki z przeznaczeniem na przetwórstwo (frytki, chipsy)
 • ziemniaki przemysłowe (z uwzględnieniem skrobii)
Przedmiotem ubezpieczenia w uprawie ziemniaka są bulwy. W ramach produktu Secufarm® w sezonie wiosennym 2022 ubezpieczeniem mogą być objęte ziemniaki konsumpcyjne, przemysłowe (z uwzględnieniem skrobi) oraz ziemniaki z przeznaczeniem na przetwórstwo (frytki, czipsy). Rolnicy mogą skorzystać z 65% dopłaty do składki w ubezpieczeniu takich ryzyk jak grad, huragan, deszcz nawalny czy przymrozki wiosenne.

Uprawy rolne

Ubezpieczone ryzyka Przymrozki wiosenne Grad Deszcz nawalny Huragan Ogień
Dopłata z budżetu państwa Tak Tak Tak Tak Nie
Początek ubezpieczenia Po 14 dniach karencji, ale nie wcześniej niż od 15 kwietnia Po 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczenia 30 czerwca Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada Z chwilą zbiorów, nie później jak do 15 września
Przedmiot ubezpieczenia Plon główny rośliny
Odpowiedzialność Już od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej) W przypadku spalenia uprawy 90% sumy ubezpieczenia
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożach n.d. n.d. 15% sumy ubezpieczenia za szkody, które powstały od 60 do 85 stadium BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej) n.d.
Udział własny Nie

Przymrozki wiosenne

Dopłata z budżetu państwa Tak
Początek ubezpieczeniaPo 14 dniach karencji, ale nie wcześniej niż od 15 kwietnia
Koniec ubezpieczenia30 czerwca
Przedmiot ubezpieczeniaPlon główny rośliny
OdpowiedzialnośćJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożachn.d.
udział własnyJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).

Grad

Dopłata z budżetu państwa Tak
Początek ubezpieczeniaPo 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczeniaZ chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada
Przedmiot ubezpieczeniaPlon główny rośliny
OdpowiedzialnośćJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożachn.d.
udział własnyJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).

Deszcz nawalny

Dopłata z budżetu państwa Tak
Początek ubezpieczeniaPo 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczeniaZ chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada
Przedmiot ubezpieczeniaPlon główny rośliny
OdpowiedzialnośćJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożach15% sumy ubezpieczenia za szkody, które powstały od 60 do 85 stadium BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej)
udział własnyJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).

Huragan

Dopłata z budżetu państwa Tak
Początek ubezpieczeniaPo 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczeniaZ chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada
Przedmiot ubezpieczeniaPlon główny rośliny
OdpowiedzialnośćJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożach15% sumy ubezpieczenia za szkody, które powstały od 60 do 85 stadium BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej)
udział własnyJuż od 8% ubytku w plonie do 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło do stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej).

Ogień

Dopłata z budżetu państwa Nie
Początek ubezpieczeniaPo 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczeniaZ chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada
Przedmiot ubezpieczeniaPlon główny rośliny
OdpowiedzialnośćW przypadku spalenia uprawy 90% sumy ubezpieczenia.
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożachn.d.
udział własnyW przypadku spalenia uprawy 90% sumy ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych

0-035/Kl-Pl/24.01.2020

Pobierz

Ustandaryzowany dokument

Ubezpieczenie upraw rolnych

Pobierz

Folder

Ubezpieczenie upraw rolnych

Pobierz

Wykaz upraw pdf

Secufarm® Zima

Pobierz

Wykaz upraw xlsx

Secufarm® Zima

Pobierz

Formularz zgłoszenia szkody

Edytowalny pdf

Pobierz

Statut Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Pobierz

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Pobierz

Wykaz upraw możliwych do ubezpieczenia

Pobierz

Sprawdź również

Sprawdź jakie jeszcze uprawy rolne ubezpieczamy

Konkurs dla klientów