Pomiń i przejdź do treści

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela obsługującej klientów.
 2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:
  1. osobiście w jednostkach organizacyjnych Ubezpieczyciela i u agentów ubezpieczeniowych działających w imieniu Ubezpieczyciela;
  2. pisemnie na adres Ubezpieczyciela: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
  3. telefonicznie pod numerem telefonu +48 61 670 44 00
  4. jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@vh-polska.pl.
 3. Ubezpieczyciel rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, Ubezpieczyciel przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
 5. Odpowiedź Ubezpieczyciela na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która ją złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.
 6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
  1. nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
  2. niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
 7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną Ubezpieczyciela, właściwą ze względu na przedmiot sprawy.
 8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
 9. Ubezpieczyciel przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
 10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla Ubezpieczyciela do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: rf.gov.pl.
 11. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Federalnego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (Bafin) w Niemczech a w zakresie określonym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej także Komisji Nadzoru Finansowego.
 12. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu z Umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
 13. Językiem stosowanym przez Ubezpieczyciela w relacjach z konsumentem jest język polski.