Oferujemy indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe w ramach Secufarm®

Indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe w ramach

Linia Secufarm® to sprawdzone, dobrze znane w całej Europie i Polsce produkty do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenia działają w modelu wsparcia dopłatą do składki z budżetu państwa dla określonych upraw i określonych ryzyk. Skonstruowane zostały tak, aby odpowiedzieć na potrzeby rolników, produkujących na rynek, jak i wytwarzających produkty rolne na własne potrzeby.

Indywidualne rozwiązania dla Twojego gospodarstwa

Secufarm® Zima

Ubezpieczymy ryzyka, które realnie zagrażają Twoim uprawom

Huragan

Oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu

Symptomy: rośliny lub części roślin zostają wyrwane z korzeniami, złamane, potłuczone, połamane, zniszczone, popękane, pościerane, zmiażdżone lub obtłuczone

Szkody huraganowe w roślinach uprawnych powstają w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu. Charakterystycznymi symptomami działania huraganu są złamania, potłuczenia, połamania, zniszczenia, popękania, starcia, zmiażdżenia lub obtłuczenia roślin lub ich części, czasami dochodzi do wyrwania całych roślin z korzeniami. Uszkodzenia występują na całym polu lub na jego częściach, często dochodzi również do wylegania zbóż co wyraźnie utrudnia późniejszy zbór, wpływa na zwiększoną podatność porażenia chorobami oraz spadek efektywności fotosyntezy a co za tym idzie wyraźnie obniża parametry jakościowe uprawy. Odpowiedzialność VH Polska za szkody spowodowane huraganem trwa aż do zbiorów, jednak nie dłużej niż do 15 listopada. Szkody huraganowe często występują razem z opadem gradu, w ostatnich latach obserwuje się nasilenie działania tych ryzyk.
szkoda huragan żyto
Szkody spowodowane huraganem

skutki huraganu na polu żyta

szkody huragan pszenica
Szkody spowodowane huraganem

pole pszenicy zniszczone w wyniku huraganu

Przymrozki wiosenne

Oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części

Symptomy: uszkodzenia tkanek w formie zamarznięcia lub pękania komórek, wskutek czego rośliny lub części roślin obumierają lub zostają uszkodzone w taki sposób, że nie wykształci się już z nich żaden plon, w szczególności żaden owoc lub rozwinie się z nich tylko plon ze śladami działania przymrozku wiosennego

Przymrozki wiosenne oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części. Do symptomów działania przymrozków zaliczamy: uszkodzenia tkanek w formie zamarznięcia lub pękania komórek, wskutek czego rośliny lub części roślin obumierają lub zostają uszkodzone w taki sposób, że nie wykształci się już z nich żaden plon, w szczególności żaden owoc lub rozwinie się z nich tylko plon ze śladami działania przymrozku wiosennego. Przymrozki występujące tuż przed lub w trakcie kwitnienia rzepaków mogą prowadzić do niewykształcenia łuszczyn. Charakterystycznym objawem działania mrozów są wtedy całe piętra na łodydze rzepaku pozbawione łuszczyn. W wyniku przymrozków dochodzić może również do pęknięć na łodygach rzepaku, są one w późniejszych etapach wrota infekcyjne dla patogenów.
skutki przymrozków w rzepaku
Szkoda spowodowana wiosennymi przymrozkami

w uprawie rzepaku

skutki wiosennych przymrozków
szkoda spowodowana wiosennymi przymrozkami

w uprawie rzepaku

Grad

Oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu

Symptomy: obicia, ścięcia, rozcięcia, zgięcia, popękania roślin lub ich części

Grad jest podstawowym ryzykiem od jakiego powinny być ubezpieczone uprawy. Szkody gradowe powstają w wyniku opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu. Charakterystycznym obrazem działania gradu na rośliny uprawne są obicia, ścięcia, rozcięcia, zgięcia, popękania roślin lub ich części. Grad jest bardzo niebezpieczny zarówno dla młodych, wschodzących roślin jak i dla tych chwilę przed żniwami. Gradobicie może dosłownie w chwilę zniszczyć całą plantację. Najczęstszymi oznakami działania gradu, jakie można obserwować są:
  • w zbożach: ścięcia roślin, złomy dolne, czyli złamanie poniżej pierwszego kolanka. Złomy górne, złamania pochwy liścia, ubytek masy liścia (tylko dwa górne liście), przebicia pochwy liścia. Wybicie ziarna lub uszkodzenie kłosa.
  • w rzepaku: ścięcia roślin, złamania, zgięcia, wybicie nasion w łuszczynach.
Niezwykle niebezpieczny jest grad chwilę przed zbiorami rzepaku, bardzo łatwo dochodzi wtedy do otwarcia łuszczyn, co dodatkowo wiąże się dla rolnika z poważnymi problemami spowodowanymi kiełkowaniem osypanych nasion. Odpowiedzialność VH Polska za szkody spowodowane gradem trwa aż do zbiorów, jednak nie dłużej niż do 15 listopada.
szkoda gradowa w rzepaku
Szkoda spowodowana gradem

uszkodzenia łuszczyn rzepaku po gradobiciu

uszkodzenia rzepaku po gradobiciu
Szkoda spowodowana gradem

ścięcia i obicia rzepaku po gradobiciu

pszenica po gradobiciu
Szkoda spowodowana gradem

kłosy pszenicy zniszczone przez grad

Deszcz nawalny

Oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.

Symptomy: rośliny lub części roślin zostają bezpośrednio przez deszcz nawalny pozginane, połamane, popękane lub obtłuczone

Deszcz nawalny oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4. W przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego na uszkodzoną plantację. Odpowiedzialność za szkody spowodowane tym ryzykiem trwa aż do zbiorów, jednak nie dłużej niż do 15 listopada. Symptomami działania deszczu nawalnego są zgięcia, połamania, popękania lub obtłuczenia roślin lub ich części. Jeżeli w wyniku działania deszczu nawalnego, na uprawy znajdujące się w fazach rozwojowych pomiędzy 60 a 85 kodu BBCH, dojdzie do wylegania odszkodowanie wyniesie 15% sumy ubezpieczenia. We wczesnych fazach rozwojowych odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w wyniku działania deszczu nawalnego wypłacone jest w formie ryczałtowej wynoszącej 25% sumy ubezpieczenia jeżeli do szkody doszło zanim rośliny osiągnęły stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych i rzepaku ozimego w przypadku pozostałych roślin do stadium 09 BBCH.
skutki deszczu nawalnego
Skutki deszczu nawalnego

skutki deszczu nawalnego
Skutki deszczu nawalnego

deszcz nawalny uszkodzenia plantacji kukurydzy
Skutki deszczu nawalnego

odkryte nasiono kukurydzy podczas kiełkowania

Ogień

Oznacza szkody na skutek działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile

Symptomy: rośliny lub ich części zostają spalone, osmolone lub wykazują jako skutek pożaru uszkodzenia spowodowane sadzą lub dymem

O szkodach na polach uprawnych spowodowanych działaniem ognia, możemy mówić wtedy, gdy przedostał się on poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile. Skutki działania ognia mogą obejmować znaczne obszary. Przy wysokich temperaturach i silnym wietrze ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, niszcząc dojrzałe do żniw plantacje. Często do zaprószenia ognia dochodzi właśnie w wyniku pracy maszyn rolniczych podczas zbiorów. Charakterystycznymi symptomami działania ognia są spalone rośliny bądź ich części, osmolenie roślin, uszkodzenia spowodowane sadzą i dymem. Odpowiedzialność VH Polska za szkody spowodowane tym ryzykiem trwa aż do zbiorów, jednak nie dłużej niż do 15 września.
uprawa po pożarze widok z drona
Szkoda spowodowana ogniem

pogorzelisko - pole pszenicy zniszczone pożarem

szkody ogniowe pszenica
Szkoda spowodowana ogniem

spalone kłosy i leżące ziarna pszenicy

uprawa po pożarze
Szkoda spowodowana ogniem

symptomy działania ognia

Ujemne skutki przezimowania

Oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin, lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części

Symptomy: wymarznięcia, wysmalenia, wyprzenia, wymoknięcia, wysadzanie roślin

Ujemne skutki przezimowania to szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części. Ze zjawiskiem wyprzenia mamy do czynienia, gdy zamieranie roślin spowodowane jest zaleganiem okrywy śnieżnej na niezamarzniętej glebie, podczas trwających procesów życiowych przy braku tlenu. Natomiast wymoknięcia powstają wskutek wody pochodzącej ze stopionego śniegu, która nie wsiąka w zamarzniętą glebę lub długo zalega szczególnie w obniżeniach terenu przez co rośliny nie mają dostępu do tlenu i obumierają. Na to jak rośliny przetrwają okres zimowy wpływ ma wiele czynników, wśród których wymienić należy: stan plantacji na jesień, zastosowane odmiany, grubość pokrywy śnieżnej, występowanie silnych wiatrów czy dużych różnic temperatury. Zarówno dla plantacji rzepaku jak i zbóż ozimych ważnym momentem jest wyjście z okresu zimowego, oziminy rozhartowują się wtedy pod wpływem wyższych temperatur i wydłużającego się dnia, stając się wrażliwe nawet na niewielkie ochłodzenia. W przypadku zakwalifikowania plantacji do przeorania wypłacane jest odszkodowanie ryczałtowe w wysokości wcześniej zadeklarowanej na polisie ubezpieczenia wynoszącej 15 lub 25% sumy ubezpieczenia.
ujemne skutki przezimowania w uprawie pszenżyta
Szkoda spowodowana ujemnymi skutkami przezimowania

skutki wyprzenia w pszenżycie ozimym

ujemne skutki przezimowania - wyprzenie
Szkoda spowodowana ujemnymi skutkami przezimowania

wyprzenie

ujemne skutki przezimowania w uprawie rzepaku
Szkoda spowodowana ujemnymi skutkami przezimowania

w uprawie rzepaku

Ubezpieczymy Twoje uprawy

Powierz to, co dla Ciebie najważniejsze w doświadczone ręce.

Uprawy rolne zima

Znamy Twoje potrzeby i wiemy, jakie są największe zagrożenia dla Twojej pracy. Dlatego właśnie specjalizujemy się wyłącznie w ubezpieczeniach upraw od ryzyk pogodowych takich jak: grad, przymrozki, huragan, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania i ogień.

Czytaj więcej

Zgłoś szkodę

Możesz zgłosić szkodę w wybrany przez Ciebie sposób.

Skontaktuj się z nami:

Wypełnij formularz online

Zgłoś szkodę

Ustawienia prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam ulepszyć stronę dla Państwa komfortu.

Niezbędne
Statystyki