Pomiń i przejdź do treści

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje co do rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej
(www.vh-polska.pl).

 • Podmiot odpowiedzialny

  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej (administratorem danych osobowych) jest:

  Vereinigte Hagelversicherung VVaG
  Wilhelmstraße 25
  35392 Gießen
  Telefon: +49 641-79680
  Fax: +49 641-7968222
  E-mail: direktion@vereinigte-hagel.de
  Strona internetowa: www.vereinigte-hagel.de

  W przypadku pytań dotyczących uprawnień z zakresu ochrony danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

  Stella-Maria Gernand
  Pocztą tradycyjną:
  Vereinigte Hagelversicherung VVaG
  Z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”
  Wilhelmstraße 25
  35392 Gießen

  Pocztą elektroniczną:
  datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de

 • Informacje o gromadzeniu danych osobowych

  1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia
   i wykonania umowy (również na etapie likwidacji szkód) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych odbywa się również w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów – naszych oraz podmiotów trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na nas przepisami prawa (np. w celu przeprowadzenia analizy wymagań
   i potrzeb klientów) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów, zgodność z prawem przetwarzania opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

   1. Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    Przetwarzamy dane osobowe zawarte we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (wniosek o produkt ubezpieczeniowy oraz zapytanie ofertowe przed złożeniem wniosku). W celu objęcia ochroną ubezpieczeniową potrzebujemy informacji, które Państwo podali, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia i aby oszacować ryzyko, które ponosimy. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przetwarzamy te dane
    w celu realizacji stosunku umownego, np. w celu przygotowania umowy ubezpieczenia (w tym: polisy ubezpieczeniowej), w celu bieżącego zarządzania stosunkiem ubezpieczeniowym, w tym rejestrowania upraw, zarządzania korespondencją lub fakturowania. Potrzebujemy informacji o szkodzie, abyśmy mogli sprawdzić, czy doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego i ustalić jak wysoka była szkoda. Pozwala nam to określić zakres naszej odpowiedzialności.
    Znajomość danych bankowych jest niezbędna do obsługi płatności,
    w szczególności do wypłaty odszkodowania.
    Uwaga: Zawarcie lub wykonanie umowy ubezpieczenia nie jest możliwe bez przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku, gdy istnieje umowny lub prawny obowiązek podania danych, odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub niemożnością jej wykonania, co może skutkować koniecznością rozwiązania umowy,
    co zwolni nas z jej realizacji.
    Wykorzystujemy dane ze wszystkich istniejących umów do analizy całokształtu relacji z klientem, np. doradzania w sprawie zmian lub uzupełnień umowy lub przekazywania informacji.
    Jeżeli stanowią Państwo naszych partnerów biznesowych, a nie została
    z Państwem zawarta umowa ubezpieczenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań przed zawarciem umowy oraz wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z łączącej nas relacji biznesowej.
   2. Wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
    Odrębnym podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wypełnianie obowiązków prawnych. Wynikają one z wymogów nadzorczych, regulacyjnych, prawnych, jak też sprawozdawczych wobec uprawnionych organów, prawa korporacyjnego i wymogów podatkowych dotyczących zgodności z naszymi obowiązkami w zakresie przechowywania informacji i dokumentów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.
   3. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    W niektórych przypadkach przetwarzamy Państwa dane w celach niezwiązanych bezpośrednio z zawartą umową ubezpieczenia – tj.
    w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli prawnie uzasadnione interesy administratora/osoby trzeciej to:

    • marketing usług własnych (w tym utrzymywanie bieżących kontaktów, np. w postaci życzeń okolicznościowych);
    • ustalenie i dochodzenie roszczeń prawnych;
    • przegląd i optymalizacja procesów elektronicznego przetwarzania danych;
    • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego;
    • kontrola wewnętrzna;
    • kalkulacja taryf i składek.

    Równoważymy w tej sytuacji nasze interesy z Państwa interesami jako osób, których dane dotyczą. Jeśli przekazujemy dane wyspecjalizowanym dostawcom usług, dokonujemy tego na własną odpowiedzialność, zawierając z dostawcami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowy te zapewniają utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych przez usługodawców.
    Państwa dane osobowe są nam również potrzebne do sporządzania statystyk ubezpieczeniowych m.in. w celu opracowywania nowych produktów ubezpieczeniowych lub spełnienia wymogów regulacyjnych.
    Jeśli będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane osobowe w celu niewymienionym powyżej, poinformujemy o tym z wyprzedzeniem, zgodnie z wymogami prawa. Jeśli poprosimy Państwa o dobrowolne podanie nam dodatkowych informacji, to będzie to miało miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
    Ponadto przetwarzamy Państwa dane w ramach prawnie dopuszczalnych ram w celu marketingu własnych produktów ubezpieczeniowych. Możliwy jest sprzeciw wobec takiego wykorzystania – w dowolnym momencie – ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw taki należy przekazać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: direktion@vereinigte-hagel.de.

   4. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
    W niektórych przypadkach przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych po uzyskaniu wyraźnej zgody. Zgoda ta jest zawsze odrębna i dobrowolna. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Oznacza to, że przetwarzanie danych na podstawie zgodny pozostaje zgodne z prawem do czasu jej cofnięcia.
  2. Udostępnianie oferty online

   Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość pozyskania informacji o naszym przedsiębiorstwie, oferowanych przez nas produktach ubezpieczeniowych oraz współpracujących towarzystwach ubezpieczeniowych. W tym zakresie zbieramy od Państwa dane przekazywane dobrowolnie, np. w ramach zapytania ofertowego i/lub zgłoszenia reklamacyjnego.
   Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i lit. f RODO.

  3. Dane pozyskiwane podczas dostępu do strony internetowej

   Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej wyłącznie w celu uzyskania informacji i nie podają Państwo żadnych danych osobowych, będziemy przetwarzać tylko te informacje, które są niezbędne do wyświetlenia witryny na urządzeniu z dostępem do Internetu, z którego Państwo korzystają. Są to w szczególności:

   • adres IP;
   • data i godzina dostępu;
   • ilość danych przesyłanych przy każdym skorzystaniu z witryny internetowej;
   • strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie;
   • typ i wersja przeglądarki;
   • system operacyjny.

   Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest m.in. umożliwienie prezentacji strony internetowej w sposób poprawny technicznie.

  4. Zapytania ofertowe / wnioski ubezpieczeniowe online

   Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z otrzymaniem zapytania o ofertę ubezpieczenia – w celu umożliwienia znalezienia Państwu odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego oraz kontaktu
   z ubezpieczycielem.
   Zbieramy w tym zakresie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
   O ile będzie to konieczne i prawnie dopuszczalne, będziemy wykorzystywać Państwa dane przed zawarciem umowy,
   a następnie – w trakcie trwania wzajemnych relacji – dla realizacji umowy ubezpieczenia wraz z procesem likwidacji szkód.
   Państwa dane będą przetwarzane i przekazywane podmiotom trzecim dla realizacji ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

  5. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)

   1. Zasady ogólne
    Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są tworzone podczas odwiedzania witryny internetowej
    i są tymczasowo przechowywane w systemie użytkownika strony internetowej. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów i nie mogą przenosić wirusów na Państwa urządzenie. Podmiot, który tworzy plik cookie, może jednak otrzymać o nim pewne informacje. Dla przykładu: za pomocą plików cookie urządzenie, za pomocą którego uzyskano dostęp do tej witryny, może zostać rozpoznane po ponownym wejściu na tę witrynę.
    Mogą Państwo uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, np. odpowiednio konfigurując ustawiając przeglądarkę internetową.
    W takim przypadku można np. zablokować pliki cookie od dostawców zewnętrznych lub akceptować wszystkie pliki cookie. Jeśli jednak zablokują Państwo korzystanie z plików cookie, może uniemożliwić to Państwu korzystanie ze wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.
   2. Technicznie niezbędne pliki cookie i sesyjne pliki cookie
    1. 2.1. WordPress
     Używamy wtyczki WordPress do zapewnienia wielojęzyczności strony internetowej i zintegrowanych z nią formularzy. W szczególności, gdy próbują się Państwo zalogować się do interfejsu administracyjnego WordPress, ustawiany jest plik cookie o nazwie wordpress_test_cookie. Ten plik cookie jest używany tylko podczas aktywnej sesji i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. Plik cookie nie służy do oceny użytkowników.
    2. 2.2. Google Analytics
     Na naszej stronie korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy danych internetowych świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej „Google”.
     Usługa Google Analytics służy do analizy zachowań związanych
     z użytkowaniem naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania wykorzystywanych w tym celu danych jest
     art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.
     Informacje dotyczące sposobu wykorzystania i użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji (Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIP ()”). Dzięki tej funkcji Google skraca adres IP w UE lub EOG.
     Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google, aby zapewnić nam ocenę wizyty na naszej stronie internetowej i działań związanych z jej użytkowaniem. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług, związanych
     z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz korzystaniem
     z Internetu.
     Google oświadcza, że nie będzie łączyć Państwa adresu IP
     z innymi danymi. Ponadto Google udostępnia szereg informacji dotyczących ochrony danych – dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites, które obejmują również sposoby zapobiegania wykorzystaniu Państwa danych osobowych w sposób nieuprawniony.
     Ponadto Google oferuje tzw. dodatek dezaktywacyjny,
     który został szczegółowo opisany pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Dodatek ten można zainstalować za pomocą popularnych przeglądarek internetowych. Zapewnia on kontrolę nad danymi gromadzonymi przez Google podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o odwiedzeniu naszej strony nie powinny być przekazywane do Google Analytics. Nie uniemożliwia to jednak przesyłania informacji do nas lub do innych usług analizy sieci. Oczywiście w niniejszej Polityce Prywatności mogą się Państwo dowiedzieć, czy i jakie inne usługi analizy sieci są przez nas wykorzystywane.
    3. 2.3. Google reCAPTCHA
     W celu ochrony przed nadużyciami w stosunku do naszych formularzy online, a także ochrony przed spamem, w niektórych formularzach zamieszczonych na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google reCAPTCHA. Poprzez weryfikację ręcznego wprowadzania danych serwis ten zapobiega podejmowaniu na stronie internetowej działań o charakterze nadużyć przez automatyzowane oprogramowanie (tzw. boty). Służy to na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z ochroną naszej strony internetowej przed nadużyciami oraz niezakłóconym wyświetlaniem naszego serwisu online.
     Google reCAPTCHA stanowi usługę, oferowaną przez firmę Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia(www.google.pl). Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych u odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, czyli w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (Standard Contractual Clauses- SCC) są wzorami udostępnianymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Państwa dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania Państwa danych, nawet jeśli dane te są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i odpowiadające jej standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=pl
     Google reCAPTCHA korzysta za pośrednictwem osadzonego w stronie internetowej kodu, tzw. skryptu Java, w ramach prowadzonej weryfikacji z metod, umożliwiających analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, np. pliki cookies. Zebrane automatycznie informacje na temat korzystania z niniejszej strony internetowej z Państwa adresem IP włącznie przekazywane są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tamże przechowywane. Ponadto niektóre inne, zapisane przez serwisy Google w Państwa przeglądarce pliki cookies, poddawane są analizie przez Google reCAPTCHA.
     Wczytywanie lub przechowywanie danych osobowych, wpisywanych w polach danego formularza, nie jest praktykowane. Dalsze informacje na temat polityki ochrony danych Google znajdą Państwo na stronie www.google.com/policies/privacy/.
     Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu generowanych przez skrypt Java względnie pliki cookies danych, związanych z korzystaniem przez Państwa z naszej strony (z Państwa adresem IP włącznie) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, blokując w ustawieniach Państwa przeglądarki działanie skryptu Java lub obsługę plików cookies. Proszę mieć na uwadze, iż może to jednakże ograniczać niektóre funkcje podczas korzystania przez Państwa z naszego serwisu internetowego.
   3. YouTube
    Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu YouTube z funkcją „Rozszerzony tryb ochrony danych”. YouTube to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej „Google”.
    Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez YouTube korzystanie
    z funkcji „rozszerzonego trybu ochrony danych” oznacza, że opisane poniżej dane są przesyłane na serwer YouTube tylko wtedy, gdy faktycznie uruchomiony zostanie dany film. Bez tej „rozszerzonej ochrony danych” po wywołaniu jednej z naszych stron internetowych, na której osadzony jest film YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerem YouTube w USA.
    Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i odtwarzają filmy, Państwa adres IP jest przesyłany wraz z datą i godziną. Nie jest możliwe przypisanie adresu IP, jeśli nie zalogowali się Państwo do YouTube lub innej usługi Google lub nie jesteście Państwo zalogowani do nich na stałe przed wejściem na stronę internetową. Ponadto nawiązywane jest połączenie z siecią reklamową Google „DoubleClick”. Samo kliknięcie na filmy uruchamia dalsze operacje przetwarzania danych, na które my jako administrator strony internetowej, nie mamy już żadnego wpływu.
    W celu zapewnienia funkcjonalności i analizy zachowań użytkowników, YouTube na stałe zapisuje pliki cookie na Państwa urządzeniu
    za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli nie
    zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie, istnieje
    możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej (źródło: YouTube „Aktywacja rozszerzonego trybu ochrony danych dla osadzonych filmów”). Więcej informacji na temat integracji filmów z YouTube można znaleźć na dedykowanej witrynie internetowej YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=pl.
    Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na poprawie jakości funkcjonowania naszej strony internetowej.
  6. Obsługa i kontakt z klientem

   W przypadku kontaktu z nami, przetwarzamy Państwa dane, aby móc zrealizować Państwa zgłoszenie. Dane te są usuwane, gdy ich dalsze przetwarzanie nie jest już niezbędne lub gdy upłynęły ustawowe okresy ich przechowywania.
   Nie możemy wykluczyć, że dane te mogą zostać przekazane podwykonawcom w celu likwidacji szkody. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz
   lit. f RODO (w zależności od danej sytuacji).

  7. Usługi Google

   1. Google Maps
    Mapy Google są zintegrowane z naszą stroną internetową, np. jako widżet pogodowy. Jest to usługa świadczona przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej „Google”. Podstawą prawną wykorzystania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszej witryny, Mapy Google są ograniczone i zintegrowane z naszą stroną internetową wyłącznie za pomocą linku HTML. Gwarantuje to, że podczas odwiedzania naszej witryny nie zostanie nawiązane połączenie
    z serwerami Google, a Państwa dane nie zostaną przesłane do Google. Dopiero po aktywacji wtyczek, a tym samym wyrażeniu zgody na transmisję danych, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google, dzięki czemu można zaplanować np. trasę do naszej placówki. Funkcjonalnie integracja Google Maps odpowiada hiperłączu, dzięki czemu ani my, ani Google nie gromadzimy Państwa danych na naszej stronie internetowej.
    Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania
    i wykorzystywania danych przez Google, a także związane z tym prawa
    i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach Google o ochronie danych pod następującym adresem: https://policies.google.com/technologie/strony-partnerów?hl=pl.
   2. Czcionki Google
    Na naszej stronie internetowej używamy „Google Web Fonts”, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej „Google”). Google Web Fonts umożliwia nam korzystanie z zewnętrznych czcionek, tzw. Google Fonts. W tym celu wymagane czcionki Google są ładowane przez Państwa przeglądarkę internetową do pamięci podręcznej przeglądarki, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową. Jest to konieczne, aby Państwa przeglądarka mogła wyświetlić jednolity i atrakcyjny wygląd naszych tekstów. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do wyświetlenia komputer użyje czcionek standardowych.
    Integracja tych czcionek internetowych odbywa się poprzez połączenie z serwerem, zazwyczaj na serwerze Google w USA. W ten sposób przekazywane są do serwera informacje o tym, które z naszych stron internetowych zostały przez Państwa odwiedzone. Adres IP Państwa przeglądarki jest również zapisywany przez Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych i przetwarzanych przez Google poprzez stosowanie Google Web Fonts.
    Używamy Google Web Fonts w celu optymalizacji, w szczególności w celu poprawy korzystania z naszej strony internetowej przez Państwa i uczynienia jej wyglądu bardziej przyjaznym dla użytkownika. Stanowi to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez podmiot trzeci. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.
    Dane podmiotu zewnętrznego: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.
    Dalsze informacje na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.
    Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronach https://developers.google.com/fonts/faq?hl=pl-PL&csw=1 oraz google.com/fonts#AboutPlace:about.
   3. Google Adwords
    Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords . Z ich pomocą promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach należących do osób i podmiotów trzecich. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Jednym z takich narzędzi jest narzędzie do remarketingu.
    Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam zgodnych z Państwa zainteresowaniami.
    Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę dla Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
    Możecie Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com
    Kolejnym narzędziem z puli Google AdWords jest Google Click ID, czyli identyfikator kliknięć (GCLID). Pozwala na mierzenie konwersji, czyli Państwa reakcji na działania promujące strony lub kampanie marketingowe. Przypisujemy kod GCLID użytkownikom, którzy klikną w reklamę, a następnie, przekazujemy je do narzędzia zarządzającego kampaniami, w celu połączenia kliknięcia z konwersją dla zwiększenia efektywności działań reklamowych, czyli kierowania kampanii do podobnych do „skonwertowanych”. Identyfikator kliknięcia Google (GCLID): definicja – Google Ads – Pomoc
    Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.
    Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, dane mogą być transferowane do USA. Szczegółowe informacje o podstawie i zabezpieczeniach transferu znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl.
  8. Hosting strony internetowej

   Niniejsza strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę, tj.: IOS Solutions Services GmbH Humboldtstr. 103, 90459 Nürnberg. Dane osobowe umieszczone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostującego. Mogą one obejmować przede wszystkim adresy IP, dane przekazane w formularzach kontaktowych, metadane i dane komunikacyjne, dane zawarte w ramach umowy ubezpieczenia, dane kontaktowe (w tym: imię i nazwisko), informacje w zakresie dostępu do strony internetowej i inne informacje generowane za pośrednictwem strony internetowej.
   Korzystanie z usługodawcy w zakresie hostingu następuje w celu realizacji zawartej z Państwem umowy jako użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia jego zobowiązań dotyczących wydajności i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

 • Odbiorcy Państwa danych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: reasekuratorzy, dystrybutorzy ubezpieczeń, eksperci zajmujący się likwidacją szkód
  i oceną ryzyka, inni ubezpieczyciele, dostawcy usług (np. IT, telekomunikacyjnych), urzędy i inne podmioty odpowiedzialne za realizację usług sektora publicznego.

 • Przekazywanie do krajów trzecich

  Część Państwa danych osobowych przetwarzamy poza Unią Europejską – w tzw. państwie trzecim. Przetwarzanie takie będzie się odbywało tylko wtedy, gdy zostanie wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych dla tego państwa trzeciego (art. 45 RODO), zapewnione odpowiednie zabezpieczenia (art. 46 RODO) lub zatwierdzone zostaną wiążące reguły korporacyjne (art. 47 RODO) –
  u odbiorcy w państwie trzecim.

 • Czas przechowywania danych

  Państwa dane przetwarzamy przez czas trwania łączącej nas relacji biznesowej, w tym również przez okres zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia. Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym można wobec nas dochodzić roszczeń. Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym ustawowy termin przedawnienia wynosi zwykle sześć lat, przy czym dla umów ubezpieczenia są to 3 lata. W niektórych przypadkach termin ten wynosi jednak dziesięć lub dwadzieścia lat.
  Przechowujemy również Państwa dane, o ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Odpowiednie obowiązki dowodowe i przechowywania wynikają m.in. z niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) oraz Ordynacji Podatkowej (AO/OP), które nas obowiązują. W tym przypadku okres przechowywania nie przekracza 10-ciu lat.

 • Państwa prawa

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO i prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego – zgodnie z art. 20 RODO.
  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych zgodnie z art. 77 RODO. Odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym ds. ochrony danych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa (tel.: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 • Prawo do wycofania zgody

  O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach, możliwe jest cofnięcie tej zgody w dowolnym momencie, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Takie cofnięcie nie eliminuje jednak z mocą wsteczną zgodności z prawem przetwarzanych danych.

 • Prawo do sprzeciwu

  Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów, możliwe jest wniesienie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie miało na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Wersja: 03/2023