Pomiń i przejdź do treści

Jak dobrze ubezpieczyć zboża?

Jak dobrze ubezpieczyć zboża?

Wiosenne pakiety ubezpieczeń zbóż

  • VH POLSKA gwarantuje odszkodowanie w wysokości 15% sumy ubezpieczenia w przypadku wylegania zbóż spowodowanego deszczem nawalnym lub huraganem.
  • W szkodach całkowitych spowodowanych gradem, które występują na krótko przed żniwami odszkodowanie może wynieść 100% sumy ubezpieczenia.
  • W szkodach spowodowanych pożarem odszkodowanie wynosi 90% sumy ubezpieczenia zniszczonej powierzchni uprawnej, na której znajdował się plon główny.

 

Uprawa zbóż w Polsce prowadzona jest na powierzchni ok. 8 mln ha. Dominują uprawy pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, żyta, i owsa, ze szczególnym nastawieniem na gatunki ozime. Z uwagi na specyfikę prowadzenia gospodarstwa, zmianowanie, czy słabą jakość gruntów, uprawiane są również gatunki jare.

Zarządzanie ryzykiem w produkcji zbóż

Prowadzenie uprawy zbóż związane jest z wieloma zabiegami, począwszy od odpowiedniego przygotowania gleby, siew, nawożenie i, co bardzo ważne, ochronę przed chwastami, chorobami oraz szkodnikami. Niezbędnym elementem zarządzania ryzykiem jest także odpowiednie zabezpieczenie przed skutkami gradu, huraganu, mrozu czy ognia.

Deszcz nawalny i huragan niszczą zasiewy zbóż

W pierwszych tygodniach od założenia uprawy zboża narażone są na działanie deszczu nawalnego, który może doprowadzić do zamulenia, wypłukania materiału siewnego lub wschodzących roślin. Huragany mogą spowodować zawiania części pola poprzez przemieszczanie materii mineralnej i organicznej, a także wywianie materiału siewnego. Gdyby doszło do takich zdarzeń, a plantacja kwalifikowałaby się do przeorania, w VH POLSKA wypłacany jest ryczałt odszkodowawczy w wysokości 25% sumy ubezpieczenia.

Ryzyko złego przezimowania w zbożach

W okresie zimowym zboża narażone są na działanie wielu niekorzystnych czynników pogodowych. W ich wyniku może dochodzić do szkód z tytułu wymoknięcia (woda ze stopionego śniegu), wysmalania (wysuszające działanie wiatru przy ujemnych temperaturach), wymarznięcia (działanie ujemnych temperatur przy braku pokrywy śnieżnej), wyprzenia (uduszenia się roślin pod pokrywą śnieżną przy niezamarzniętej glebie) czy wysadzania (rozrywanie masy korzeniowej przez zmianę objętości gleby podczas jej rozmarzania i zamarzania). Zdarzenia te w okresie zimowym mogą występować niezależnie od siebie, a na polach widoczne mogą być różne ich symptomy. Weryfikacja stanu plantacji najczęściej następuje po wiosennym wznowieniu wegetacji, gdzie określany jest stopień przezimowania roślin poprzez przeliczenie roślin żywych na 1m2. Szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową  w VH POLSKA, a odszkodowanie ustalane jest ryczałtowo w wysokości 15% lub 25% sumy ubezpieczenia – w zależności od warunków jakie w polisie ubezpieczeniowej wybrał rolnik.

Szkody z wylegania w uprawie zbóż

W trakcie wiosennej wegetacji rośliny intensywnie rosną, wzrasta również ich podatność na uszkodzenia spowodowane przez deszcze nawalne i huragany. Okres od początku kwitnienia aż do dojrzałości woskowej miękkiej to czas, kiedy może dochodzić do tzw. wylegania korzeniowego – tuż u podstawy źbła. Proces nalewania ziarna jest wtedy zakłócony. Efektem tego jest zmniejszenie plonu. Porównując wykształcone ziarno, z roślin, które wyległy do ziaren pochodzących z roślin nieuszkodzonych, można zauważyć, że są one mniejsze. Tylko VH POLSKA gwarantuje odszkodowanie w wysokości 15% sumy ubezpieczenia, jeśli doszło do zmniejszenia plonu spowodowanego wyleganiem powstałym w wyniku działania deszczu nawalnego lub huraganu.

Uszkodzenia gradowe w uprawie zbóż

Mechaniczne uszkodzenia roślin takie jak złamania, pęknięcia, zgięcia, ścięcia, rozerwania spowodowane gradem osłabiają je lub uniemożliwiają wydanie plonu.  Jeśli do zdarzenia doszło, kiedy rośliny są jeszcze w pełni zielone, szkoda taka likwidowana jest dwuetapowo. Podczas oględzin wstępnych określana jest faza rozwojowa, w której wystąpiło gradobicie, opisywany jest rodzaj uszkodzeń. Następnie, podczas oględzin końcowych, na krótko przed żniwami określany jest ostateczny procent ubytku w plonie. W końcowych fazach rozwojowych, kiedy plon główny jest już wykształcony, gradobicia mogą prowadzić do ścięcia kłosów lub wybijania ziaren z kłosów. Szacowanie polega na określeniu procentowego ubytku w plonie na całym polu lub jego części – jeśli gradobicie występowało z różną intensywnością na powierzchni uprawnej. Odpowiedzialność odszkodowawcza rozpoczyna się z reguły od 8% ubytku w plonie (przy wykupieniu klauzuli szczególnej). Maksymalne odszkodowanie może wynieść 100% sumy ubezpieczenia, bez potrącenia zaoszczędzonych kosztów zbioru – wszystko po to, aby rolnik mógł przygotować powierzchnię uprawną pod następne uprawy.  Po szkodzie całkowitej na powierzchni pola pozostaje kilka ton ziarna, które po przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów uprawnych musi skiełkować i zostać zniszczone aby nie zakłócić prowadzenia następnej uprawy.

Groźne pożary zbóż chwilę przed zbiorem

Przyczyny pożarów mogą być różne, często dochodzi do nich przypadkowo, wskutek iskier pochodzących z rozgrzanych elementów kombajnu zbożowego. Przeprowadzając oględziny spalonych upraw rzeczoznawcy stwierdzają wystąpienie szczególnych symptomów pożaru na jeszcze niezebranej plantacji. Podstawowym symptomem są częściowo spalone lub osmolone kłosy leżące na ziemi. Poza stwierdzeniem cech charakterystycznych dla pożaru i odróżnieniem powierzchni upraw od spalonego ścierniska, rzeczoznawcy wyznaczają powierzchnię spalonego zboża. Bardzo często podczas akcji gaśniczej rolnicy odcinają palącą się część pola, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Zabieg ten wykonywany jest bronami talerzowymi, agregatami uprawowymi lub pługami, które mieszają glebę ze słomą i ścierniskiem. Rzeczoznawcy podczas oględzin pogorzeliska mogą bez problemu wyznaczyć uszkodzoną pożarem powierzchnię przy pomocy urządzeń GPS lub zdjęć z drona. VH POLSKA wypłaca 90% sumy ubezpieczenia z tytułu pożaru. Do wyliczenia szkody przyjmuje się powierzchnię spaloną, na której znajdował się plon główny oraz powierzchnię zniszczoną przy prowadzeniu akcji gaśniczej czy podczas zabezpieczenia pola przed rozprzestrzenianiem się pożaru.

Jak zgłosić szkodę w ubezpieczeniu upraw?

Sprawdź co zrobić w razie wystąpienia szkody w ubezpieczonych uprawach.

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody w uprawach?

Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczeniowej na zgłoszenie szkody w uprawach masz 3 dni od wystąpienia zdarzenia lub od powzięcia o nim informacji. Najlepiej szkodę jest zgłosić niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, które ją wywołało np. po gradobiciu. W przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania szkodę zgłoś po wznowieniu wiosennej wegetacji i zauważeniu pierwszych symptomów szkody.

Jak najszybciej możesz zgłosić szkodę w uprawach?

Najszybszym sposobem zgłoszenia szkody w uprawach jest skorzystanie z formularza zgłoszenia szkody. Wystarczy, że podasz numer polisy, swój PESEL bądź NIP i z podanej w formularzu listy swoich pól wybierzesz te, których dotyczy szkoda. Podane prze Ciebie informacje trafią do rzeczoznawcy, który następnie umówi z Tobą termin oględzin szkody. Jeżeli chcesz możesz również zgłosić szkodę telefonicznie lub mailowo.