Pomiń i przejdź do treści

Dotowane ubezpieczenia upraw

Dotowane ubezpieczenia upraw to ubezpieczenia majątkowe kierowane do producentów rolnych. W ramach ubezpieczenia do 65% składki pokrywane jest przez budżet państwa, pozostałą kwotę składki płaci rolnik. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte zboża, kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa czy owoce od takich ryzyk jak: huragan, deszcz nawalny, grad, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Jakich upraw dotyczą ubezpieczenia dotowane?

Ubezpieczenia dotowane, w myśl ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), to wsparcie dla producentów rolnych w sytuacji wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Na podstawie wspomnianej ustawy możliwe są dopłaty z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia w uprawach zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych między innymi od takich ryzyk jak: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Z dopłat skorzystać mogą też rolnicy, którzy zawierają umowy ubezpieczenia zwierząt takich jak: bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Komu przysługują ubezpieczenia dotowane?

Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet ryzyk i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa może zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15%.

producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, prowadząca działalność rolniczą, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608).

Wysokość sum ubezpieczenia i stawki ubezpieczeniowe

Wysokość sum ubezpieczenia (odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia) jest ustalana przez rolnika w porozumieniu z zakładem ubezpieczeń. Sumy te nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia upraw rolnych określonych co roku w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W przypadku stawek ubezpieczenia przekraczających odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, od pełnego pakietu ryzyk, dopłaty są pomniejszane proporcjonalnie (nie uwzględniania się tutaj stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania).

Natomiast w przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do tych wysokości sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.

Gdzie ubezpieczać uprawy z dopłatą?

Wnioski o zawarcie umów ubezpieczenia są składane przez producentów rolnych w zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat. Jednym z zakładów posiadającym umowę z ministerstwem rolnictwa jest VH Polska (Vereinigte Hagelversicherung VVaG Oddział w Polsce).

Czy ubezpieczenie upraw rolnych jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie obowiązkowe. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich producent rolny otrzymujący dopłaty bezpośrednie zobowiązany jest do objęcia ochroną co najmniej 50% upraw (na dzień 1 lipca w roku następującym po roku otrzymania dopłat) od przynajmniej jednego z ryzyk wskazanych w ustawie. Rolnik ma również obowiązek ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa oraz zawarcia umowy OC (odpowiedzialności cywilnej) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. W przypadku braku spełnienia tych obowiązków, nie tylko naraża się na mniejszą pomoc państwa w wypadku klęsk żywiołowych, ale dodatkowo musi zapłacić karę w wysokości równowartości w złotych kwoty 2 euro od 1 ha.

Dopłaty do ubezpieczeń rolnych 2022

Każdego roku w ustawie budżetowej wskazywana jest wysokość środków przeznaczona na dopłaty do ubezpieczeń rolnych. W 2022 roku na dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich budżet państwa przeznaczył 1,5 mld złotych. Zakłady ubezpieczeń, które zawrą z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat mają prawo oferowania umów ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa do wyczerpania w danym roku przyznanego im limitu dopłat.

Wysokość limitu ustalana jest w umowie w sprawie dopłat indywidualnie dla każdego zakładu ubezpieczeń. Pula dopłat w 2022 jest bardzo duża, pieniędzy wystarczy zarówno na sezon wiosenny jak i jesienny, nawet uwzględniając wysokie sumy ubezpieczenia, na jakie w tym roku zdecyduje się wielu rolników. Nie warto jednak zwlekać z decyzjami bo uprawy narażone są na ryzyka pogodowe już w chwili zasiewu.

Kwoty dopłat z budżetu państwa do składek w ubezpieczeniach upraw (w zł, wykorzystane w latach 2006-2022)

dopłaty do ubezpieczeń 2022

Źródło: Opracowanie na bazie danych publikowanych przez Ministerstwa Finansów w sprawozdaniach z wykonania budżetu państwa za okres 1 stycznia do 31 grudnia dla kolejnych lat (2006-2020)
*Z uwzględnieniem dotacji z KOWR w wysokości 50 mln zł
**Kwota planowana, na podstawie ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 190) (pierwotnie zaplanowano w niej 400 000 zł)
*** Kwota planowana, na podstawie ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Oferta ubezpieczenia upraw – zakres

W VH Polska skorzystać można z dopłat do składek ubezpieczeniowych w ramach umów ubezpieczeniowych obejmujących m.in.: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, warzywa gruntowe, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe czy owoce miękkie. Dofinansowaniem są objęte umowy ubezpieczenia od szkód w uprawach rolnych spowodowanych poniższymi ryzykami:

  • ubezpieczenie od graduGrad – ochroną objęte są szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu,
  • ubezpieczenie od ujemnych skutków przezimowaniaUjemne skutki przezimowania – ochroną objęte są szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin, lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części,
  • ubezpieczenie od przymrozków wiosennychPrzymrozki wiosenne – ochroną objęte są szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części,
  • ubezpieczenie od deszczu nawalnegoDeszcz nawalny – ochroną objęte są szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego,
  • ubezpieczenie od huraganuHuragan – ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.
  • ubezpieczenie od ogniaDodatkowo istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka ognia, jednak na zasadach komercyjnych, gdyż uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej od tego ryzyka jest dobrowolne. W tym przypadku ochroną objęte są szkody powstałe na skutek działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.
gospodarstwo rolne – obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, a także obszar takich gruntów, niezależnie od powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna stanowiąca dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych

Ryzyka pogodowe mogą nieść bardzo dotkliwe skutki dla roślin polowych, warto zatem skorzystać z możliwość wykupienia ochrony z dopłatą do składki i ochronić swoje uprawy. Z ofertą ubezpieczenia upraw od VH Polska możesz zapoznać się TU > Poznaj ofertę ubezpieczeń

Autor: Anna Chojan