Pomiń i przejdź do treści

Regulamin konkursu „Wymyśl hasło reklamowe i zgarnij nagrodę”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu jest Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebieg postępowania reklamacyjnego.
  3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. DEFINICJE
  1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Wymyśl hasło reklamowe i zgarnij nagrodę” organizowany przez VH Polska.
  2. Regulamin – regulamin określający zasady Konkursu.
  3. Organizator/VH Polska – Vereinigte Hagelversicherung VVaG z siedzibą w Gieβen (Niemcy) wykonujące działalność ubezpieczeniową w Polsce poprzez oddział pod nazwą Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805960, NIP: 2090005159, REGON: 384503663.
  4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki określone w Regulaminie, biorąca udział w Konkursie.
  5. Hasło reklamowe – zadanie konkursowe, polegające na stworzeniu hasła reklamowego promującego działalność VH Polska.
  6. Okres trwania Konkursu – określony czas trwania Konkursu, który trwa od 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r.
  7. Impreza plenerowa – impreza otwarta, skierowana do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na której wystawcą jest VH Polska.
  8. Nagroda – piła spalinowa marki STIHL o wartości 1900 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100).
  9. Komisja Konkursowa – komisja w składzie 3-osobowym, składająca się z osób wyznaczonych przez VH Polska, oceniająca Hasło reklamowe.
  10. Miejsce publikacji – miejsce publikacji wyników Konkursu w postaci strony internetowej Organizatora.
 3. ZASADY KONKURSU ORAZ NADZÓR NAD JEGO PRZEBIEGIEM
  1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Klient, który spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:
   1. najpóźniej do dnia 30.09.2022 r. zgłosił chęć swojego udziału w Konkursie poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora na stanowisku VH Polska podczas Imprezy plenerowej oraz dostępnego na stronie internetowej VH Polska pod adresem: vh-polska.pl/dni-pola-2022;
   2. w formularzu zgłoszeniowym podał swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania, a także za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wskazał Hasło reklamowe;
   3. zapoznał się oraz zaakceptował warunki Regulaminu (pole wymagane w formularzu zgłoszeniowym);
   4. oświadczył, że posiada pełne i nieograniczone prawa autorskie do Hasła reklamowego oraz przeniósł na Organizatora prawa autorskie do korzystania i rozporządzania hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie określonym w Regulaminie (pole wymagane w formularzu zgłoszeniowym);
   5. wyraził zgodę na publikację swojego wizerunku wraz z danymi identyfikacyjnymi w postaci imienia i nazwiska w Miejscu publikacji w przypadku wygranej w Konkursie (pole wymagane w formularzu zgłoszeniowym).
  2. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz wskazania jednego Hasła reklamowego.
  3. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników podejmowanymi w ramach Konkursu.
  4. Zgłoszenia przesłane po terminie określonym w pkt 3.1.1. Regulaminu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
  5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, w przypadku, gdy: zgłoszenie Uczestnika jest niezgodne z Regulaminem, Hasło reklamowe zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest sprzeczne z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym, jak również w przypadkach, gdy Hasło reklamowe narusza prawa osób trzecich.
  6. Zasadność wykluczenia Uczestnik może kwestionować w trybie określonym w pkt 5 Regulaminu (Postępowanie reklamacyjne).
 4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD
  1. Spośród osób, które spełniły wszystkie warunki wskazane w pkt 3.1 Regulaminu zostanie wybrany Zwycięzca Konkursu, dla którego przewidziano Nagrodę. Kryterium wyboru zwycięzcy Konkursu będzie uwzględniać zgodność tematyki nadesłanego Hasła reklamowego z działalnością VH Polska oraz jego długość, chwytliwość, oryginalność i kreatywność.
  2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników zaproponuje identyczne Hasło reklamowe i Komisja Konkursowa uzna takie Hasło reklamowe za najlepsze, zwycięzcą zostaje ten Uczestnik, który zgłosił chęć udziału w Konkursie najwcześniej. Decydujące znaczenie będzie miał wówczas moment rejestracji formularza zgłoszeniowego na stanowisku VH Polska podczas Imprezy plenerowej lub moment rejestracji formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej VH Polska pod adresem: vh-polska.pl/dni-pola-2022/regulamin/
  3. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od dnia zakończenia Okresu trwania Konkursu. Informacja o zwycięzcy Konkursu (w postaci imienia i nazwiska) zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora. Ponadto zwycięzca Konkursu zostanie indywidualnie poinformowany o zwycięstwie za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.
  4. W indywidualnej informacji Organizator poinformuje zwycięzcę Konkursu o wygranej i wyznaczy mu 10 dniowy termin na podjęcie kontaktu z Organizatorem celem ustalenia niezbędnych szczegółów przekazania Nagrody. Zwycięzca Konkursu wspólnie z Organizatorem uzgodnią termin w jakim Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu. Przekazanie Nagrody nastąpi do dnia 30.11.2022 w siedzibie Organizatora lub miejscu zamieszkania Zwycięzcy, zgodnie z decyzją Organizatora.
  5. W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy Konkursu na indywidualną informację o jego zwycięstwie w terminie wskazanym w pkt 4.3 zdanie pierwsze, Organizator podejmie ponowną próbę indywidualnego kontaktu ze zwycięzcą Konkursu, wyznaczając mu przy tym dodatkowy 7 dniowy termin na podjęcie kontaktu z Organizatorem. Niepodjęcie kontaktu w dodatkowym terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, a Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
  6. Wydanie Nagrody zwycięzca Konkursu potwierdza na protokole odbioru przedstawionym do jego podpisu po odebraniu Nagrody.
  7. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest również możliwe wypłacenie równowartości pieniężnej Nagrody ani jej zamiana na inną rzecz.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać osobiście w siedzibie VH Polska lub drogą pisemną na adres pocztowy siedziby VH Polska ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań; poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej reklamacje@vh-polska.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać dopisek, że dotyczy Konkursu, a ponadto zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika, tj. jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez VH Polska bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
  4. VH Polska powiadomi o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź listem poleconym. Na wniosek Uczestnika występującego z reklamacją odpowiedź może być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Vereinigte Hagelversicherung VVaG.
  2. Z administratorem można kontaktować się drogą pisemną na adres pocztowy Vereinigte Hagelversicherung VVaG Wilhelmstraße 25, 35392 Gießen, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”; poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de:bądź drogą telefoniczną pod numerem +49 641-79680
  3. VH Polska przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
   1. przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez dobrowolny udział w Konkursie – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   2. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje oraz dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   4. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. Na potrzeby Konkursu administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie.
  6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Organizator przewiduje udostępnienie danych osobowych Uczestników podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług rachunkowych i księgowych. VH Polska wskazuje, że podmioty przetwarzające przetwarzają dane na podstawie umowy łączącej je z administratorem oraz zgodnie z jego poleceniami. W przypadku danych osobowych zwycięzców Konkursu administrator przewiduje ich publikację w Miejscu publikacji.
  9. Dane Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani poddane profilowaniu.
  10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
  1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą Hasła reklamowego oraz że Hasło reklamowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i jest wyłącznie jego autorstwa.
  2. Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego i przesłania Hasła reklamowego, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych i czasowych licencji na wykorzystanie Hasła reklamowego w celach promocji i marketingu Organizatora w zakresie: 1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; 3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, że w przypadku jego zwycięstwa, udziela zezwolenia na utrwalenie jego wizerunku poprzez przeprowadzenie przez Organizatora sesji zdjęciowej oraz na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i terytorialnie wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku wraz z danymi identyfikacyjnymi w postaci imienia i nazwiska na potrzeby promocji i marketingu poprzez ich umieszczenie (opublikowanie) w Miejscu publikacji. Zezwolenie obejmuje w szczególności wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację w wersji elektronicznej w Miejscu publikacji. Zezwolenie to ma charakter bezterminowy i nieodwołalny i następuje bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
 8. PRZEPISY PODATKOWE
  1. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128), z tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% Nagrody.
  2. Do Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie kosztu opodatkowania Nagrody, w wysokości 11,11% wartości Nagrody.
  3. Zwycięzca Konkursu jest świadomy i oświadcza, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, natomiast przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej.
  4. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej w Konkursie.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: vh-polska.pl/dni-pola-2022/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
  2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (Dz.U. z 2022 r. poz. 888).
  3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
  4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2022 r.