Pomiń i przejdź do treści

Regulamin konkursu „Pogoda dla Rolnika” do dn. 2.02.2022

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu jest Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebieg postępowania reklamacyjnego.
  3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. DEFINICJE
  1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Pogoda dla rolnika” organizowany przez VH Polska.
  2. Regulamin – regulamin określający zasady Konkursu.
  3. Organizator/VH Polska – Vereinigte Hagelversicherung VVaG z siedzibą w Gieβen (Niemcy) wykonujące działalność ubezpieczeniową w Polsce poprzez oddział pod nazwą Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805960, NIP: 2090005159, REGON: 384503663.
  4. Uczestnik – Klient, spełniający warunki określone w Regulaminie, biorący udział w Konkursie.
  5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę Ubezpieczenia z VH Polska w okresie między 01.09.2021 a 31.10.2022 i opłaciła składkę lub pierwszą ratę składki z tytułu zawarcia tej umowy, a także nie odstąpiła od umowy w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia.
  6. Zdjęcie konkursowe – zadanie konkursowe, polegające na przesłaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora zdjęcia konkursowego pod tytułem: ”Pogoda dla rolnika”.
  7. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia upraw rolnych zawarta pomiędzy VH Polska oraz Klientem na okres 12 miesięcy na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OWU upraw rolnych VH Polska.
  8. Okres trwania Konkursu – określony czas trwania Konkursu, który trwa od 01.02.2022 r. do godziny 12:00 w dniu 31.10.2022 r.
  9. Stacja pogodowa za pierwsze miejsce w konkursie – stacja pogodowa dla rolnictwa o wartości 12 000 zł brutto (słownie: dwunastu tysięcy złotych 00/100), umożliwiająca pomiar temperatury, wilgotności i opadów.
  10. Stacja pogodowa za drugie i trzecie miejsce w konkursie – stacja pogodowa dla rolnictwa o wartości 8 000 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), umożliwiająca pomiar temperatury, wilgotności i opadów.
  11. Nagroda – Stacja pogodowa, koszty jej montażu i kalibracji oraz roczna opieka serwisowa w kwocie nieprzekraczającej 1 700 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100), polegająca na comiesięcznym opróżnianiu i czyszczeniu deszczomierza oraz oczyszczaniu paneli słonecznych Stacji pogodowej.
  12. Komisja Konkursowa – komisja w składzie 4-osobowym, składająca się z osób wyznaczonych przez VH Polska, oceniająca Zdjęcia konkursowe.
  13. Miejsce publikacji – miejsce publikacji wyników Konkursu w postaci strony internetowej Organizatora oraz w prasie rolniczej i ubezpieczeniowej, w tym portalach o tematyce rolniczej i ubezpieczeniowej – w wersji papierowej i elektronicznej.
 3. ZASADY KONKURSU ORAZ NADZÓR NAD JEGO PRZEBIEGIEM
  1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Klient, który spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:
   1. zawarł z VH Polska Umowę Ubezpieczenia w okresie między 01.09.2021 a 31.10.2022;
   2. opłacił składkę lub pierwszą ratę składki z tytułu zawarcia Umowy Ubezpieczenia;
   3. najpóźniej do godziny 12:00 dnia 31.10.2022 r. zgłosił chęć swojego udziału w Konkursie poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej VH Polska pod adresem: vh-polska.pl/konkurs-pogoda-2022
   4. w formularzu zgłoszeniowym podał swoje imię i nazwisko (lub firmę), adres swojego gospodarstwa rolnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer zawartej Umowy Ubezpieczenia a także za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wgrał Zdjęcie konkursowe pod tytułem: ” Pogoda dla rolnika”.
   5. na terenie gospodarstwa rolnego, na którym prowadzi działalność rolną, możliwe jest wskazanie miejsca spełniającego warunki niezbędne do montażu i prawidłowego funkcjonowania Stacji pogodowej zgodnie z wymaganiami producenta – tj.:
    i. stacja powinna być umiejscowiona na nieuprawianym fragmencie gruntu o wymiarach co najmniej 25 x 25 metrów
    ii. kąt nachylenia powierzchni w promieniu 200 m od umiejscowienia stacji pogodowej nie powinien przekraczać 10°
    iii. miejsce, w którym ulokowana ma być stacja nie powinno być zacieniane przez obiekty i przedmioty znajdujące się w jej pobliżu,
    iv. konieczne jest zapewnienie możliwości umieszczenia masztu, o wysokości 10 m, stanowiącego część stacji pogodowej, w taki sposób, że znajdować się on będzie w odpowiedniej odległości od obiektów wyższych niż 10 m. Odpowiednią odległość w metrach wylicza się poprzez pomnożenie wysokości obiektu przez 10.
   6. posiada telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz z możliwością wgrania aplikacji mobilnej udostępnionej przez producenta Stacji pogodowej;
   7. zapoznał się oraz zaakceptował warunki Regulaminu (pole wymagane w formularzu zgłoszeniowym);
   8. oświadczył, że posiada pełne i nieograniczone prawa autorskie do Zdjęcia konkursowego i udziela zgody na wykorzystanie Zdjęcia konkursowego w zakresie określonym w Regulaminie (pole wymagane w formularzu zgłoszeniowym);
   9. wyraził zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu wraz z danymi identyfikacyjnymi w postaci imienia (lub firmy) i miejscowości, w której znajduje się jego gospodarstwo rolne oraz wizerunku tego gospodarstwa rolnego w Miejscu publikacji w przypadku wygranej w Konkursie (pole wymagane w formularzu zgłoszeniowym);
   10. nie odstąpił od Umowy Ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia.
  2. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników podejmowanymi w ramach Konkursu.
  3. Zgłoszenia przesłane po terminie określonym w pkt 3.1.3. Regulaminu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
  4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy: zgłoszenie Uczestnika jest niezgodne z Regulaminem, bądź Zdjęcie konkursowe zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest sprzeczne z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym, jak również w przypadkach, gdy Zdjęcie konkursowe narusza prawa osób trzecich.
  5. Zasadność wykluczenia Uczestnik może kwestionować w trybie określonym w pkt 5 Regulaminu (Postępowanie reklamacyjne).
 4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD
  1. Spośród osób, które spełniły wszystkie warunki wskazane w ust. 3.1 wybranych zostanie 3 zwycięzców Konkursu, dla których przewidziano Nagrodę. Kryterium wyboru zwycięzców Konkursu będzie uwzględniać zgodność tematyki nadesłanego zdjęcia z tematem konkursu: ”Pogoda dla rolnika”, jego oryginalność, kreatywność, estetykę oraz spełnienie przez Zdjęcie konkursowe wymagań technicznych: format pliku: jpg, png, tiff; wielkość pliku: od 2 do 10 MB; minimalna rozdzielczość pliku: 1920×1080 px.
  2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową dwuetapowo. Pierwszy etap konkursu będzie trwał od 01.02.2022 do 31.10.2022 podczas którego Komisja w każdym miesiącu będzie wybierała zdjęcia miesiąca. Zdjęcia miesiąca będą publikowane na stronie internetowej organizatora. Podczas drugiego etapu konkursu Komisja, spośród zdjęć miesiąca, wyłoni 3 zwycięzców Konkursu oraz wybierze 12 najlepszych zdjęć, które znajdą się w kalendarzu Organizatora na rok 2023. Informacja o zwycięzcach Konkursu (w postaci imienia (lub firmy) i miejscowości, w której znajduje się gospodarstwo rolne) zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Okresu trwania Konkursu. Ponadto, każdy zwycięzca Konkursu zostanie indywidualnie poinformowany o zwycięstwie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości SMS na adres e-mail/numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.
  3. W indywidualnej informacji Organizator poinformuje zwycięzcę Konkursu o wygranej i wyznaczy mu 30 dniowy termin na podjęcie kontaktu z Organizatorem celem ustalenia niezbędnych szczegółów przekazania Nagrody. Zwycięzca Konkursu wspólnie z Organizatorem uzgodnią termin w jakim Nagroda zostanie zamontowana na terenie gospodarstwa rolnego zwycięzcy Konkursu (Data montażu). Organizator zastrzega, iż ze względu na specyfikę Nagrody, montaż Stacji pogodowej na terenie gospodarstwa rolnego zwycięzcy Konkursu odbędzie się nie wcześniej niż po 01 kwietnia 2023 r. Organizator zastrzega ponadto, że uzgodniona Data montażu może ulec zmianie ze względu na panujące warunki pogodowe, od których uzależniona jest możliwość prawidłowego montażu Nagrody.
  4. W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy Konkursu na indywidualną informację o jego zwycięstwie w terminie wskazanym w ust. 4.3 zdanie pierwsze, Organizator podejmie ponowną próbę indywidualnego kontaktu ze zwycięzcą Konkursu, wyznaczając mu przy tym dodatkowy 30 dniowy termin na podjęcie kontaktu z Organizatorem. Niepodjęcie kontaktu w dodatkowym terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, bądź w przypadku niespełnienia przez zwycięzcę Konkursu wymagań, o których mowa w ust. 3.1.5, skutkujących niemożliwością prawidłowego montażu Nagrody, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, a Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
  5. Organizator na własny koszt i w uzgodnionej Dacie montażu, montuje oraz kalibruje Stację pogodową na terenie gospodarstwa rolnego zwycięzcy Konkursu. Od Daty montażu zwycięzcy Konkursu przysługuje również roczna opieka serwisowa nad zamontowaną Stacją pogodową, w zakresie wskazanym w pkt 2 podpunkt 11) Regulaminu, której koszty pokrywa VH Polska. Po upływie trwania opieki serwisowej zwycięzca Konkursu obowiązany będzie wypełniać we własnym zakresie i na własny koszt powyższe czynności oraz pozostałe obowiązki wskazane przez producenta związane z prawidłowym utrzymaniem Stacji pogodowej, tj. m.in. dokonywać wszelkich koniecznych prac, przeglądów, wymian i serwisów, celem utrzymania pozyskiwania wiarygodnych odczytów.
  6. Wydanie Nagrody zwycięzca Konkursu potwierdza na protokole odbioru przedstawionym do jego podpisu po zamontowaniu i skalibrowaniu Stacji pogodowej.
  7. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest również możliwe wypłacenie równowartości pieniężnej Nagrody ani jej zamiana na inną rzecz.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać osobiście w siedzibie VH Polska lub drogą pisemną na adres pocztowy siedziby VH Polska ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań; poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej reklamacje@vh-polska.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać dopisek, że dotyczy Konkursu, a ponadto zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika, tj. jego imię i nazwisko, adres jego gospodarstwa rolnego, adres poczty elektronicznej oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez VH Polska bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
  4. VH Polska powiadomi o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź listem poleconym. Na wniosek Uczestnika występującego z reklamacją odpowiedź może być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Vereinigte Hagelversicherung VVaG.
  2. Z administratorem można kontaktować się drogą pisemną na adres pocztowy Vereinigte Hagelversicherung VVaG Wilhelmstraße 25, 35392 Gießen, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”; poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de:bądź drogą telefoniczną pod numerem +49 641-79680
  3. VH Polska przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
   1. przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez dobrowolny udział w Konkursie – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   2. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje oraz dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   4. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. Na potrzeby Konkursu administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres gospodarstwa rolnego, numer telefonu, adres e-mail, numer zawartej Umowy Ubezpieczenia.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie.
  6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Organizator przewiduje udostępnienie danych osobowych Uczestników podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług rachunkowych i księgowych. VH Polska wskazuje, że podmioty przetwarzające przetwarzają dane na podstawie umowy łączącej je z administratorem oraz zgodnie z jego poleceniami. W przypadku danych osobowych zwycięzców Konkursu administrator przewiduje ich publikację w Miejscu publikacji.
  9. Dane Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani poddane profilowaniu.
  10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
  1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą Zdjęcia konkursowego oraz że Zdjęcie konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i jest wyłącznie jego autorstwa.
  2. Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego i przesłania Zdjęcia konkursowego, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych i czasowych licencji na wykorzystanie Zdjęcia konkursowego w celach promocji i marketingu Organizatora w zakresie: 1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; 3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, że w przypadku jego zwycięstwa, udziela zezwolenia na utrwalenie jego wizerunku i głosu oraz wizerunku jego gospodarstwa rolnego poprzez przeprowadzenie przez Organizatora sesji zdjęciowej, reportażu w formie wideo bądź wywiadu oraz na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i terytorialnie wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu wraz z danymi identyfikacyjnymi w postaci imienia oraz wizerunku jego gospodarstwa rolnego na potrzeby promocji i marketingu poprzez ich umieszczenie (opublikowanie) w Miejscu publikacji. Zezwolenie obejmuje w szczególności wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację w wersji elektronicznej w Miejscu publikacji. Zezwolenie to ma charakter bezterminowy i nieodwołalny i następuje bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
 8. PRZEPISY PODATKOWE
  1. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128), z tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% Nagrody.
  2. W przypadku zwycięzcy Konkursu będącego osobą fizyczną, do Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie kosztu opodatkowania Nagrody, w wysokości 11,11% wartości Nagrody.
  3. Zwycięzca Konkursu jest świadomy i oświadcza, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, natomiast przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej.
  4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej w Konkursie.
  5. Wobec zwycięzcy Konkursu, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą podatnikiem podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800), postanowień ustępów 8.1 – 8.4 nie stosuje się, a obowiązek rozliczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanej Nagrody ciąży na tym zwycięzcy Konkursu
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem vh-polska.pl/konkurs-pogoda-2022/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
  2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).
  3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
  4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2022